خرید پستی
قیمت این محصول: 14,800 تومان

مبانی بازاریابی و مارکتینگ

لیست سرفصل ها و عناوین آموزشی این مجموعه:
فصل اول : مقدمه و درک نقش بازاریابی
خوش آمدگویی
بازاریابی سازمانی
درک فرآِند برنامه ریزی
تشکیل گروه
ایجاد برنامه بازاریابی
درک بازاریابی B2B در مقابل B2C

فصل دوم : تحلیل تجارت
تمرکز بر هسته تجارت
تعیین دامنه برنامه بازاریابی
بررسی رقبا
تحلیل محصولات
تحلیل مشتری ها
تحلیل فرآیند خرید
تحلیل بازار

فصل سوم : ایجاد استراتژی
تقسیم بندی مشتری ها
هدف گیری مشتریان
ارائه پیام
تنظیم اهداف

فصل چهارم : ایجاد بخش تاکتیکی 
درک مدل 4 تکنیک
ایجادمحصولات و خدمات مناسب
تنظیم قیمت ها
اعلام قیمت ها
تنظیم اهداف تبلیغی
استفاده از شبکه های اجتماعی برای ارتقا محصول
درک کانال های توزیع
طراحی کانال های توزیع
یکپارچه سازی هر 4 تکنیک

فصل پنجم : تنظیم سازمانی
ارائه طرح به گروه های مدیریتی
تعلیم گروه فروش
راهنمایی فروشنده ها و آژانس های تبلیغی

فصل ششم : اجرا و سنجش برنامه بازاریابی
تعیین بودجه
سنجش شاخص های کلیدی عملکرد
تعیین نقاط تجزیه
تعیین ارزش ماندگاری مشتری

فصل هفتم : نتیجه گیری
رویارویی با چالش های سازمانی
تسلط بر تفکر بازاریابی
سایر گام ها


خرید پستی
قیمت : 19,900 تومان
قیمت : 12,500 تومان
قیمت : 10,000 تومان
قیمت : 29,800 تومان
قیمت : 12,500 تومان
قیمت : 12,500 تومان
قیمت : 27,000 تومان
قیمت : 9,500 تومان
قیمت : 30,000 تومان
قیمت : 19,900 تومان
قیمت : 15,000 تومان
قیمت : 12,000 تومان
قیمت : 29,800 تومان
قیمت : 12,500 تومان
قیمت : 20,000 تومان
قیمت : 18,800 تومان
قیمت : 15,000 تومان
قیمت : 19,000 تومان
قیمت : 19,900 تومان
قیمت : 30,000 تومان
قیمت : 11,900 تومان
قیمت : 24,800 تومان
قیمت : 10,000 تومان
قیمت : 15,000 تومان
قیمت : 12,500 تومان
قیمت : 12,000 تومان
قیمت : 17,800 تومان
قیمت : 18,800 تومان
قیمت : 18,800 تومان
قیمت : 12,000 تومان
قیمت : 24,800 تومان
قیمت : 12,000 تومان
قیمت : 9,900 تومان
قیمت : 14,800 تومان
قیمت : 24,800 تومان
قیمت : 19,900 تومان
قیمت : 24,800 تومان
قیمت : 14,900 تومان
قیمت : 19,900 تومان
Tool tip