خرید پستی
قیمت این محصول: 8,700 تومان

آموزش نرم افزاری چیدمان سفره هفت سین

 

آموزش تصویری چیدمان سفره هفت سین :

فصل ۱
 • معرفی مواد اولیه وظروف مورد نیاز
 • آموزش نحوه تزئین ظروف (۱)
 • آموزش نحوه تزئین ظروف (۲)
 • آموزش نحوه تزئین ظروف (۳)
 • آموزش نحوه تزئین ظروف (۴)
 • آشنایی با تزئینات تخم مرغ (۱)
 • آشنایی با تزئینات تخم مرغ (۲)
 • آشنایی با تزئینات سماق (۱)
 • آشنایی با تزئینات سماق (۲)
 • آشنایی با تزئینات سنجد
فصل ۲
 • آشنایی با تزئینات سکه
 • آموزش سبزه آرایی (۱)
 • آموزش سبزه آرایی (۲)
 • آموزش سبزه آرایی (۳)
 • تزئین به شکل حلقه (۱)
 • تزئین ظروف (۵)
 • تزئین ظروف (۶)
 • تزئین ظروف (۷)
 • تزئین ظروف (۸)
 • تزئین به شکل حلقه (۲)
فصل ۳
 • تزئین به شکل حلقه (۳)
 • تزئین ظرف ماهی
 • تزئینات نمونه (۱)
 • تزئینات نمونه (۲)
 • چیدمان سفره هفت سین
 • تزئین ظروف (۵)
 • تزئین ظروف (۶)
 • تزئین ظروف (۷)
 • تزئین ظروف (۸)
 • تزئین به شکل حلقه (۲)

خرید پستی
قیمت : 17,800 تومان
قیمت : 12,000 تومان
قیمت : 15,000 تومان
قیمت : 14,800 تومان
قیمت : 12,500 تومان
قیمت : 13,900 تومان
قیمت : 11,900 تومان
قیمت : 10,000 تومان
قیمت : 12,500 تومان
قیمت : 15,000 تومان
قیمت : 12,500 تومان
قیمت : 12,000 تومان
قیمت : 9,500 تومان
قیمت : 30,000 تومان
قیمت : 24,800 تومان
قیمت : 12,000 تومان
قیمت : 24,800 تومان
قیمت : 19,800 تومان
قیمت : 5,500 تومان
قیمت : 19,000 تومان
قیمت : 20,000 تومان
قیمت : 12,500 تومان
قیمت : 12,000 تومان
قیمت : 19,900 تومان
قیمت : 12,000 تومان
قیمت : 24,800 تومان
قیمت : 19,900 تومان
قیمت : 24,800 تومان
قیمت : 12,000 تومان
قیمت : 14,900 تومان
قیمت : 12,500 تومان
قیمت : 12,500 تومان
قیمت : 17,500 تومان
قیمت : 30,000 تومان
قیمت : 19,900 تومان
قیمت : 18,800 تومان
قیمت : 10,000 تومان
Tool tip